Scroll Top

Termet Dhe Kushtet

TERMET DHE KUSHTET E PËRDORIMIT - PHARMA TREE

Përditësimi I Fundit Më 17 Janar, 2024

MARRËVESHJE ME KUSHTET TONA LIGJORE

Ne jemi PharmaTree (“Kompania“), një kompani e regjistruar në Kosovë në Rr.Ali Vitia, Blloku C1 Kalabri, Prishtinë, Prishtinë, Kosovë 10000. Numri ynë i TVSH-së është 811409730.Ne operojmë faqen e internetit https://pharma-tree.com/ (“Site“), si dhe çdo produkt dhe shërbim tjetër të lidhur që i referohen ose lidhen me këto terma ligjorë (“Kushtet Ligjore”) (kolektivisht, “Shërbimet“).  Mund të na kontaktoni me telefon në numrin +383 48 880 188, e-mail në onlinestore@pharma-tree.com, ose me postë në Rr.Ali Vitia, Blloku C1 Kalabri, Prishtinë, Prishtinë, Kosovë 10000, Kosovë.

Këto Kushte Ligjore përbëjnë një marrëveshje ligjërisht të detyrueshme të bërë midis jush, qoftë personalisht ose në emër të një entiteti (“ju“), dhe PharmaTree, në lidhje me aksesin dhe përdorimin tuaj të Shërbimeve. Ju pranoni që duke hyrë në Shërbimet, keni lexuar, kuptuar dhe pranuar të jeni të lidhur me të gjitha këto Kushte Ligjore. NËSE NUK JENI DAKORD ME TË GJITHA KËTO KUSHTE LIGJORE, ATËHERË JU NDALOHET SHPREHIMISHT PËRDORIMI I SHËRBIMEVE DHE DUHET TË NDËRPRISNI PËRDORIMIN MENJËHERË.

Termat dhe kushtet shtesë ose dokumentet që mund të postohen në Shërbime herë pas here janë të inkorporuara në mënyrë të shprehur këtu me referencë. Ne rezervojmë të drejtën, në diskrecionin tonë të vetëm, për të bërë ndryshime ose modifikime në këto Kushte Ligjore herë pas here. Ne do t’ju njoftojmë për çdo ndryshim duke përditësuar datën “Last updated” të këtyre Kushteve Ligjore, dhe ju hiqni dorë nga çdo e drejtë për të marrë njoftim specifik për çdo ndryshim të tillë. Është përgjegjësia juaj të rishikoni periodikisht këto Kushte Ligjore për të qëndruar të informuar për përditësimet. Ju do t’i nënshtroheni, dhe do të gjykoheni se jeni vënë në dijeni dhe do të keni pranuar, ndryshimet në çdo Kushte Ligjore të rishikuara nga përdorimi juaj i vazhdueshëm i Shërbimeve pas datës së postimit të këtyre Kushteve Ligjore të rishikuara. Shërbimet janë të destinuara për përdoruesit që janë të paktën 18 vjeç. Personat nën moshën 18 vjeç nuk lejohen të përdorin ose të regjistrohen për Shërbimet. Ne ju rekomandojmë që të shtypni një kopje të këtyre Kushteve Ligjore për të dhënat tuaja.

 

 1. SHËRBIMET TONA

Informacioni i dhënë gjatë përdorimit të Shërbimeve nuk ka për qëllim shpërndarjen apo përdorimin nga ndonjë person apo entitet në ndonjë juridiksion apo vend ku një shpërndarje apo përdorim i tillë do të ishte në kundërshtim me ligjin ose rregulloren ose që do të na nënshtrohej çdo kërkese për regjistrim brenda këtij juridiksioni ose vendi. Prandaj, ata persona që zgjedhin të kenë qasje në Shërbimet nga vende të tjera e bëjnë këtë me nismën e tyre dhe janë përgjegjës vetëm për respektimin e ligjeve lokale, nëse dhe në masën që ligjet lokale janë të zbatueshme.

 

 1. TË DREJTAT E PRONËSISË INTELEKTUALE

Pronësia jonë intelektuale

Ne jemi pronari ose licencuesi i të gjitha të drejtave të pronësisë intelektuale në Shërbimet tona, duke përfshirë të gjitha kodet burimore, bazat e të dhënave, funksionalitetin, softuerin, dizajnet e faqeve të internetit, audio, video, tekst, fotografi dhe grafikë në Shërbimet (kolektivisht, “Përmbajtja”), si dhe markat tregtare, markat e shërbimit dhe logot që përmbahen aty (“Markat”).

Përmbajtja dhe markat tona mbrohen nga ligjet e të drejtave të autorit dhe markave tregtare (dhe të drejtat e tjera të pronësisë intelektuale dhe ligjet e konkurrencës së padrejtë) dhe traktatet në Shtetet e Bashkuara dhe në mbarë botën.

Përmbajtja dhe Markat ofrohen në ose nëpërmjet Shërbimeve “AS IS” vetëm për përdorimin tuaj personal, jo-tregtar ose qëllimin e brendshëm të biznesit.

Përdorimi juaj i Shërbimeve tona

Duke iu nënshtruar përputhshmërisë suaj me këto Kushte Ligjore, duke përfshirë seksionin “AKTIVITETET E NDALUARAmë poshtë, ne ju japim një licencë jo ekskluzive, jo të transferueshme, të revokueshme për:

 • qasje në Shërbimet; dhe
 • Shkarkoni ose shtypni një kopje të çdo pjese të Përmbajtjes në të cilën keni fituar akses siç duhet.

Vetëm për përdorimin tuaj personal, jo-tregtar ose qëllimin e biznesit të brendshëm.

Përveçse siç përcaktohet në këtë seksion ose gjetkë në Kushtet tona Ligjore, asnjë pjesë e Shërbimeve dhe asnjë Përmbajtje apo Markë nuk mund të kopjohet, riprodhohet, agregohet, ribotohet, ngarkohet, postohet, shfaqet publikisht, kodohet, përkthehet, transmetohet, shpërndahet, shitet, licencohet, ose shfrytëzohet ndryshe për çfarëdo qëllimi tregtar, pa lejen tonë të shprehur me shkrim paraprak.

Nëse dëshironi të përdorni Shërbimet, Përmbajtjen ose Markat përveçse siç është përcaktuar në këtë seksion ose gjetkë në Kushtet tona Ligjore, ju lutemi adresoni kërkesën tuaj në: onlinestore@pharma-tree.com. Nëse ndonjëherë ju japim lejen për të postuar, riprodhuar, ose shfaqur publikisht ndonjë pjesë të Shërbimeve ose Përmbajtjes sonë, ju duhet të na identifikoni si pronarët ose licensuesit e Shërbimeve, Përmbajtjes, ose Markave dhe të siguroheni që çdo njoftim për të drejtën e autorit ose të pronësisë shfaqet ose është i dukshëm në postimin, riprodhimin, ose shfaqjen e Përmbajtjes sonë.

Ne rezervojmë të gjitha të drejtat që nuk ju jepen në mënyrë të shprehur në dhe në Shërbimet, Përmbajtjen dhe Markat.

Çdo shkelje e këtyre të Drejtave të Pronësisë Intelektuale do të përbëjë një shkelje materiale të Kushteve tona Ligjore dhe e drejta juaj për të përdorur Shërbimet tona do të përfundojë menjëherë.

 

Paraqitjet dhe kontributet tuaja

Ju lutemi të rishikoni me kujdes këtë seksion dhe seksionin “AKTIVITETE TË NDALUARA” para se të përdorni Shërbimet tona për të kuptuar (a) të drejtat që na jepni dhe (b) detyrimet që keni kur postoni ose ngarkoni ndonjë përmbajtje nëpërmjet Shërbimeve.

Submissions: Duke na dërguar drejtpërdrejt çdo pyetje, koment, sugjerim, ide, feedback, ose informacione të tjera në lidhje me Shërbimet (“Submissions”), ju pranoni të na caktoni të gjitha të drejtat e pronësisë intelektuale në një Paraqitje të tillë. Ju pranoni që ne do ta zotërojmë këtë Vërtetim dhe do të kemi të drejtë për përdorimin dhe shpërndarjen e tij pa kufizim për çdo qëllim të ligjshëm, tregtar apo ndryshe, pa ju pranuar apo kompensuar.

Kontributet: Shërbimet mund t’ju ftojnë të bisedoni, të kontribuoni ose të merrni pjesë në bloge, tabela mesazhesh, forume online dhe funksionalitete të tjera gjatë të cilave mund të krijoni, dorëzoni, postoni, shfaqni, transmetoni, publikoni, shpërndani, ose transmetoni përmbajtje dhe materiale tek ne ose nëpërmjet Shërbimeve, duke përfshirë por pa u kufizuar në tekst, shkrime, video, audio, fotografi, muzikë, grafikë, komente,  shqyrtime, sugjerime vlerësimi, informacione personale ose materiale të tjera (“Kontributet”). Çdo paraqitje që është postuar publikisht do të trajtohet gjithashtu si një Kontribut.

Ju e kuptoni se Kontributet mund të shihen nga përdoruesit e tjerë të Shërbimeve.

Kur postoni Kontributet, ju na jepni një licencë (duke përfshirë përdorimin e emrit, markave tregtare dhe logove tuaja): Duke postuar ndonjë Kontribut, ju na jepni një të drejtë të pakufizuar, të pakufizuar, të parevokueshme, të përhershme, jo ekskluzive, të transferueshme, pa pagesë mbretërore, plotësisht të paguar, të drejtë mbarëbotërore, dhe licencë për: përdorimin, kopjen, riprodhimin, shpërndarjen, shitjen, rishitjen, botimin, transmetimin, rititullin, dyqanin, shfaqjen publike, shfaqjen, përkthimin, përkthimin, përkthimin, përkthimin, etj.  dhe shfrytëzoni Kontributet tuaja (duke përfshirë, pa kufizim, imazhin, emrin dhe zërin tuaj) për çdo qëllim, komercial, reklamues, ose ndryshe, për të përgatitur vepra derivative të, ose inkorporuar në vepra të tjera, Kontributet tuaja, dhe për të nënvleftësuar licencat e dhëna në këtë seksion. Përdorimi dhe shpërndarja jonë mund të ndodhë në çdo format medial dhe nëpërmjet çdo kanali mediatik.

Kjo licencë përfshin përdorimin tonë të emrit tuaj, emrit të kompanisë dhe emrit të franchises, sipas kërkesës, dhe ndonjë nga markat tregtare, markat e shërbimit, emrat e tregtisë, logot, dhe imazhet personale dhe komerciale që ju jepni.

Ju jeni përgjegjës për atë që postoni ose ngarkoni:  Duke na dërguar Paraqitje dhe/ose duke postuar Kontribute nëpërmjet ndonjë pjese të Shërbimeve ose duke bërë Kontribute të arritshme nëpërmjet Shërbimeve duke lidhur llogarinë tuaj nëpërmjet Shërbimeve me ndonjë nga llogaritë tuaja të rrjeteve sociale, ju: konfirmoni se keni lexuar dhe jeni dakord me “AKTIVITETET TONA , dërgoni, publikoni, ngarkoni, ose transmetoni nëpërmjet Shërbimeve asnjë Paraqitje dhe nuk do të postoni asnjë Kontribut që është i paligjshëm, ngacmues, urrejtës, i dëmshëm, shpifës, i poshtër, bullist, abuzues, diskriminues, kërcënues ndaj çdo personi apo grupi, seksualisht eksplicite, i rremë, i pasaktë, mashtrues, ose mashtrues;

 • në masën e lejuar nga ligji i zbatueshëm, hiqni dorë nga çdo dhe të gjitha të drejtat morale ndaj çdo Paraqitjeje dhe/ose Kontributi të tillë;
 • garanton që çdo Paraqitje dhe/ose Kontribute e tillë të jetë origjinale për ju ose që ju keni të drejtat dhe licencat e nevojshme për të paraqitur këto Paraqitje dhe/ose Kontribute dhe se keni autoritet të plotë për të na dhënë të drejtat e përmendura më sipër në lidhje me Paraqitjet dhe/ose Kontributet tuaja; dhe
 • garantojnë dhe përfaqësojnë që Paraqitjet dhe/ose Kontributet tuaja nuk përbëjnë informacion konfidencial.

Ju jeni përgjegjës vetëm për Paraqitjet dhe/ose Kontributet tuaja dhe ju pranoni shprehimisht të na rimbursoni për çdo dhe të gjitha humbjet që mund të pësojmë për shkak të shkeljes suaj të (a) këtij seksioni, b) të drejtave të pronësisë intelektuale të çdo pale të tretë, ose c) ligjit të zbatueshëm.

Ne mund të heqim ose redaktojmë Përmbajtjen tuaj: Edhe pse nuk kemi asnjë detyrim për të monitoruar ndonjë Kontribut, ne do të kemi të drejtë të heqim ose redaktojmë ndonjë Kontribut në çdo kohë pa njoftim nëse sipas mendimit tonë të arsyeshëm i konsiderojmë këto Kontribute të dëmshme ose në shkelje të këtyre Kushteve Ligjore. Nëse heqim ose redaktojmë ndonjë Kontribut të tillë, ne gjithashtu mund të pezullojmë ose çaktivizojmë llogarinë tuaj dhe t’ju raportojmë tek autoritetet.

Shkelje e të drejtave të autorit

Ne respektojmë të drejtat e pronësisë intelektuale të të tjerëve. Nëse besoni se çdo material i disponueshëm në ose nëpërmjet Shërbimeve shkel çdo të drejtë autoriale që zotëroni ose kontrolloni, ju lutemi menjëherë referojuni seksionit “SHKELJET E TË DREJTAVE TË AUTORIT” më poshtë.

 

 1. PËRFAQËSIMET E PËRDORUESVE

Duke përdorur Shërbimet, ju përfaqësoni dhe urdhëroni që: (1) të gjitha informacionet e regjistrimit që dorëzoni do të jenë të vërteta, të sakta, aktuale dhe të plota; (2) ju do të ruani saktësinë e këtyre informacioneve dhe do të përditësoni menjëherë këto informacione regjistrimi sipas nevojës; (3) ju keni aftësinë ligjore dhe pranoni të respektoni këto Kushte Ligjore; (4) ju nuk jeni i mitur në juridiksionin në të cilin banoni; (5) ju nuk do të aksesoni Shërbimet nëpërmjet mjeteve të automatizuara ose jo njerëzore, qoftë nëpërmjet një bot, script apo ndryshe; (6) ju nuk do t’i përdorni Shërbimet për ndonjë qëllim të paligjshëm ose të paautorizuar; (7) përdorimi juaj i Shërbimeve nuk do të shkelë asnjë ligj apo rregullore të zbatueshme.

Nëse ju jepni ndonjë informacion që është i pavërtetë, i pasaktë, jo aktual, ose jo i plotë, ne kemi të drejtë të pezullojmë ose të ndërpresim llogarinë tuaj dhe të refuzojmë çdo përdorim aktual ose të ardhshëm të Shërbimeve (ose ndonjë pjesë të tij).

 

 1. REGJISTRIMI I PËRDORUESIT

Mund t’ju kërkohet të regjistroheni për të përdorur Shërbimet. Ju pranoni të mbani fjalëkalimin tuaj konfidencial dhe do të jeni përgjegjës për të gjithë përdorimin e llogarisë dhe fjalëkalimit tuaj. Ne rezervojmë të drejtën për të hequr, rimarrë ose ndryshuar një emër përdoruesi që ju zgjidhni nëse përcaktojmë, në diskrecionin tonë të vetëm, se ky emër përdoruesi është i papërshtatshëm, i poshtër ose përndryshe i papëlqyeshëm.

 

 1. PRODUKTET

Ne bëjmë çdo përpjekje për të shfaqur sa më saktë ngjyrat, veçoritë, specifikimet dhe detajet e produkteve të disponueshme në Shërbimet. Megjithatë, ne nuk garantojmë që ngjyrat, veçoritë, specifikimet dhe detajet e produkteve do të jenë të sakta, të plota, të besueshme, aktuale, ose pa gabime të tjera, dhe ekrani juaj elektronik mund të mos pasqyrojë me saktësi ngjyrat dhe detajet aktuale të produkteve. Të gjitha produktet janë subjekt i disponueshmërisë, dhe ne nuk mund të garantojmë se artikujt do të jenë në stock. Ne rezervojmë të drejtën për të ndërprerë çdo produkt në çdo kohë për çdo arsye. Çmimet për të gjitha produktet janë subjekt i ndryshimit.

 

 1. BLERJET DHE PAGESA

Ne pranojmë format e mëposhtme të pagesës:

– Visa

– Mastercard

– Para në dorë.

– Banka

 

 

Ju pranoni të jepni informacion aktual, të plotë dhe të saktë të blerjes dhe llogarisë për të gjitha blerjet e bëra nëpërmjet Shërbimeve. Më tej ju pranoni të përditësoni menjëherë informacionin e llogarisë dhe pagesës, duke përfshirë adresën e emailit, metodën e pagesës dhe datën e skadimit të kartës së pagesës, në mënyrë që ne të mund të përfundojmë transaksionet tuaja dhe t’ju kontaktojmë sipas nevojës. Taksa e shitjes do t’i shtohet çmimit të blerjeve siç gjykohet e kërkuar nga ne. Ne mund të ndryshojmë çmimet në çdo kohë. Të gjitha pagesat do të jenë në euro.

Ju pranoni të paguani të gjitha tarifat në çmimet pastaj në fuqi për blerjet tuaja dhe çdo tarifë të zbatueshme të transportit, dhe ju na autorizoni të ngarkojmë ofruesin tuaj të zgjedhur të pagesave për çdo shumë të tillë pas vendosjes së porosisë suaj. Ne rezervojmë të drejtën për të korrigjuar çdo gabim apo gabim në çmim, edhe nëse tashmë kemi kërkuar ose marrë pagesën.

Ne rezervojmë të drejtën të refuzojmë çdo urdhër të vendosur nëpërmjet Shërbimeve. Ne mund, në diskrecionin tonë të vetëm, të kufizojmë ose anulojmë sasitë e blera për person, për familje ose për porosi. Këto kufizime mund të përfshijnë porositë e vendosura nga ose nën të njëjtën llogari të klientit, të njëjtën metodë pagese dhe/ose porositë që përdorin të njëjtën adresë faturimi ose dërgesë. Ne rezervojmë të drejtën për të kufizuar ose ndaluar urdhërat që, në gjykimin tonë të vetëm, duket se janë vendosur nga tregtarët, shitësit ose shpërndarësit.

 

 1. POLITIKA E KTHIMIT

Të gjitha shitjet janë përfundimtare dhe asnjë rimbursim nuk do të lëshohet.

 

 1. AKTIVITETET E NDALUARA

Ju nuk mund të hyni ose të përdorni Shërbimet për ndonjë qëllim tjetër përveç atij për të cilin ne i vëmë Shërbimet në dispozicion. Shërbimet nuk mund të përdoren në lidhje me ndonjë përpjekje tregtare, përveç atyre që janë specifikisht të miratuara ose të miratuara nga ne.

Si përdorues i Shërbimeve, ju pranoni të mos:

 • Merrni sistematikisht të dhëna ose përmbajtje të tjera nga Shërbimet për të krijuar ose përpiluar, drejtpërdrejt ose tërthorazi, një koleksion, përmbledhje, bazë të dhënash, ose directory pa lejen me shkrim nga ne.
 • Mashtrojnë, mashtrojnë, ose mashtrojnë ne dhe përdoruesit e tjerë, veçanërisht në çdo përpjekje për të mësuar informacion të ndjeshëm të llogarisë të tilla si fjalëkalimet e përdoruesit.
 • Anashkaloni, çaktivizoni ose ndërhyni ndryshe në veçoritë e Shërbimeve lidhur me sigurinë, duke përfshirë veçoritë që parandalojnë ose kufizojnë përdorimin ose kopjimin e ndonjë Përmbajtjeje ose zbatojnë kufizimet në përdorimin e Shërbimeve dhe/ose të Përmbajtjes që përmban ai.
 • Pakënaqësi, njollosje, ose ndryshe dëm, sipas mendimit tonë, ne dhe/ose Shërbimet.
 • Përdorni çdo informacion të marrë nga Shërbimet në mënyrë që të ngacmoni, abuzoni ose dëmtoni një person tjetër.
 • Përdorni në mënyrë të papërshtatshme shërbimet tona mbështetëse ose paraqitni raporte të rreme për abuzim ose sjellje të gabuar.
 • Përdorni Shërbimet në një mënyrë që nuk përputhet me çdo ligj ose rregullore të zbatueshme.
 • Të angazhohen në inkuadrimin e paautorizuar ose lidhjen me Shërbimet.
 • Ngarkoni ose transmetoni (ose tentoni të ngarkoni ose të transmetoni) viruse, kuaj trojanë ose materiale të tjera, duke përfshirë përdorimin e tepruar të shkronjave kapitale dhe spamming (postimi i vazhdueshëm i tekstit përsëritës), që ndërhyn në përdorimin dhe kënaqësinë e pandërprerë të Shërbimeve nga çdo palë ose ndryshon, dëmton, prish, ndryshon ose ndërhyn në përdorimin, veçoritë, funksionet, funksionimin ose mirëmbajtjen e Shërbimeve.
 • Angazhoheni në çdo përdorim të automatizuar të sistemit, si përdorimi i skriptave për të dërguar komente ose mesazhe, ose duke përdorur ndonjë nxjerrje të të dhënave, robotë, apo mjete të ngjashme të mbledhjes dhe nxjerrjes së të dhënave.
 • Fshini të drejtat e autorit ose njoftime të tjera për të drejtat e pronësisë nga çdo përmbajtje.
 • Përpiqu të imitosh një përdorues ose person tjetër ose të përdorësh emrin e përdoruesit të një përdoruesi tjetër.
 • Ngarkoni ose transmetoni (ose tentoni të ngarkoni ose të transmetoni) çdo material që vepron si një mekanizëm pasiv ose aktiv i mbledhjes ose transmetimit të informacionit, duke përfshirë pa kufizim, formatet e qarta të shkëmbimit grafik (“gifs”), 1×1 pixels, bugs web, cookies, ose pajisje të tjera të ngjashme (ndonjëherë të referuara si “spyware” ose “mekanizma pasivë të mbledhjes” ose “pcms”).
 • Ndërhyni, prishni ose krijoni një barrë të panevojshme për Shërbimet ose rrjetet ose shërbimet e lidhura me Shërbimet.
 • Ngacmoni, bezdisni, frikësoni ose kërcënoni ndonjë nga punonjësit ose agjentët tanë të angazhuar në ofrimin e ndonjë pjese të Shërbimeve për ju.
 • Përpiquni të anashkaloni çdo masë të Shërbimeve të dizajnuara për të parandaluar ose kufizuar aksesin në Shërbimet, ose ndonjë pjesë të Shërbimeve.
 • Kopjoni ose përshtatni softuerin e Shërbimeve, duke përfshirë por pa u kufizuar në Flash, PHP, HTML, JavaScript, ose kod tjetër.
 • Përveçse siç lejohet nga ligji i zbatueshëm, deshifroni, dekompozoni, çmontoni ose përmbysni ndonjë nga softuerët që përbëjnë ose në çfarëdo mënyre përbëjnë një pjesë të Shërbimeve.
 • Përveçse mund të jetë rezultat i përdorimit standard të motorit të kërkimit ose të shfletuesit të Internetit, përdorimit, lëshimit, zhvillimit, ose shpërndarjes së ndonjë sistemi të automatizuar, duke përfshirë pa kufizim, çdo merimangë, robot, utilitar cheat, scraper, ose lexues offline që akseson Shërbimet, ose përdorin ose lançojnë ndonjë script të paautorizuar ose ndonjë softuer tjetër.
 • Përdorni një agjent blerës ose agjent blerës për të bërë blerje në Shërbimet.
 • Bëni çdo përdorim të paautorizuar të Shërbimeve, duke përfshirë mbledhjen e emrave të përdoruesve dhe/ose adresave elektronike të përdoruesve me mjete elektronike ose të tjera me qëllim dërgimin e emailit të pakërkuar, ose krijimin e llogarive të përdoruesve me mjete të automatizuara ose nën pretendime të rreme.
 • Përdorni Shërbimet si pjesë e çdo përpjekjeje për të konkurruar me ne ose për të përdorur ndryshe Shërbimet dhe/ose Përmbajtjen për çdo përpjekje që gjeneron të ardhura ose ndërmarrje tregtare.
 • Përdorni Shërbimet për të reklamuar ose ofruar për të shitur mallra dhe shërbime.

 

 1. KONTRIBUTET E GJENERUARA NGA PËRDORUESI

Shërbimet mund t’ju ftojnë të bisedoni, të kontribuoni, ose të merrni pjesë në bloge, tabela mesazhesh, forume online dhe funksionalitete të tjera, dhe mund t’ju ofrojë mundësinë për të krijuar, paraqitur, postuar, shfaqur, transmetuar, kryer, publikuar, shpërndarë, ose transmetuar përmbajtje dhe materiale për ne ose në Shërbimet, duke përfshirë por pa u kufizuar në tekst, shkrime, video, audio,  fotografi, grafikë, komente, sugjerime, ose informacione personale ose materiale të tjera (kolektivisht, “Kontribute”). Kontributet mund të shihen nga përdoruesit e tjerë të Shërbimeve dhe nëpërmjet faqeve të internetit të palëve të treta. Si i tillë, çdo Kontribut që ju transmetoni mund të trajtohet si jo-konfidencial dhe jo-pronar. Kur krijoni ose vini në dispozicion ndonjë Kontribut, në këtë mënyrë përfaqësoni dhe urdhëroni që:

 • Krijimi, shpërndarja, transmetimi, shfaqja publike ose performanca, dhe qasja, shkarkimi ose kopjimi i Kontributeve tuaja nuk shkelin dhe nuk do të shkelin të drejtat e pronësisë, duke përfshirë, por pa u kufizuar në të drejtat e autorit, patentës, markës tregtare, sekretit tregtar ose të drejtave morale të ndonjë pale të tretë.
 • Ju jeni krijuesi dhe pronari i ose keni licencat, të drejtat, pëlqimet, lëshimet dhe lejet e nevojshme për të përdorur dhe për të autorizuar ne, Shërbimet dhe përdoruesit e tjerë të Shërbimeve për të përdorur Kontributet tuaja në çfarëdo mënyre të parashikuar nga Shërbimet dhe këto Kushte Ligjore.
 • Ju keni pëlqimin me shkrim, lëshimin dhe/ose lejen e çdo personi individual të identifikueshëm në Kontributet tuaja për të përdorur emrin ose ngjashmërinë e secilit dhe çdo personi të tillë individual të identifikueshëm për të mundësuar përfshirjen dhe përdorimin e Kontributeve tuaja në çfarëdo mënyre të parashikuar nga Shërbimet dhe këto Kushte Ligjore.
 • Kontributet tuaja nuk janë të rreme, të pasakta ose mashtruese.
 • Kontributet tuaja nuk janë reklama të pakërkuara apo të paautorizuara, materiale promovuese, skema piramidale, letra zinxhir, spam, mailings masiv, apo forma të tjera të kërkesës.
 • Kontributet tuaja nuk janë të ndyra, mendjelehta, lascive, të ndyra, të dhunshme, ngacmuese, shpifëse, shpifëse, ose ndryshe të kundërshtueshme (siç përcaktohet nga ne).
 • Kontributet tuaja nuk tallen, tallen, nuk i urrejnë, nuk frikësojnë ose abuzojnë me askënd.
 • Kontributet tuaja nuk përdoren për të ngacmuar apo kërcënuar (në kuptimin ligjor të këtyre termave) asnjë person tjetër dhe për të nxitur dhunën ndaj një personi apo klase të caktuar njerëzish.
 • Kontributet tuaja nuk shkelin asnjë ligj, rregullore ose rregull të zbatueshëm.
 • Kontributet tuaja nuk shkelin të drejtat e privatësisë apo publicitetit të ndonjë pale të tretë.
 • Kontributet tuaja nuk shkelin asnjë ligj të zbatueshëm në lidhje me pornografinë e fëmijëve, ose përndryshe kanë për qëllim të mbrojnë shëndetin ose mirëqenien e të miturve.
 • Kontributet tuaja nuk përfshijnë asnjë koment ofendues që është i lidhur me racën, origjinën kombëtare, gjininë, preferencën seksuale ose handikapin fizik.
 • Kontributet tuaja nuk shkelin, ose nuk lidhen me materiale që shkelin, çdo dispozitë të këtyre Kushteve Ligjore, apo ndonjë ligj apo rregullore të zbatueshme.

Çdo përdorim i Shërbimeve në shkelje të mësipërme shkel këto Kushte Ligjore dhe mund të rezultojë, ndër të tjera, në ndërprerjen ose pezullimin e të drejtave tuaja për të përdorur Shërbimet.

 

 1. LICENCA E KONTRIBUTIT

Duke postuar Kontributet tuaja në çdo pjesë të Shërbimeve, ju automatikisht jepni, dhe ju përfaqësoni dhe urdhëroni që ju keni të drejtë të na jepni, një të drejtë të pakufizuar, të pakufizuar, të parevokueshme, të përhershme, jo ekskluzive, të transferueshme, pa pagesë mbretërore, plotësisht të paguar, të drejtë mbarëbotërore, dhe licencë për të hostuar, përdorur, kopjuar, riprodhuar, zbuluar, shitur, rishitur, publikuar, transmetuar, rititle, arkivuar, ruajtur, cache, kryer publikisht,  Shfaq publikisht, riformaton, përkthen, transmeton, ekstrakton (në tërësi ose pjesërisht), dhe shpërndan kontribute të tilla (duke përfshirë, pa kufizim, imazhin dhe zërin tënd) për çdo qëllim, komercial, reklamues, ose ndryshe, dhe për të përgatitur vepra derivative të, ose të inkorporuara në vepra të tjera, të tilla Kontribute, dhe të japë dhe autorizojë nënlicencat e mësipërme. Përdorimi dhe shpërndarja mund të ndodhë në çdo format medial dhe nëpërmjet çdo kanali mediatik.

Kjo licencë do të aplikohet në çdo formë, media, apo teknologji tani të njohur ose më pas të zhvilluar, dhe përfshin përdorimin tonë të emrit tuaj, emrit të kompanisë, dhe emrit të franchise, sipas kërkesës, dhe ndonjë nga markat tregtare, markat e shërbimit, emrat e tregtisë, logot, dhe imazhet personale dhe komerciale që ju jepni. Ju hiqni dorë nga të gjitha të drejtat morale në Kontributet tuaja, dhe ju garantoni se të drejtat morale nuk janë pohuar ndryshe në Kontributet tuaja.

Ne nuk pohojmë asnjë pronësi mbi Kontributet tuaja. Ju mbani pronësinë e plotë të të gjitha Kontributeve tuaja dhe të çdo të drejte të pronësisë intelektuale ose të drejtave të tjera të pronësisë që lidhen me Kontributet tuaja. Ne nuk jemi përgjegjës për asnjë deklaratë apo përfaqësim në Kontributet tuaja të ofruara nga ju në asnjë fushë në Shërbimet. Ju jeni përgjegjës vetëm për Kontributet tuaja në Shërbime dhe ju pranoni shprehimisht të na shfajësoni nga çdo përgjegjësi dhe të përmbaheni nga çdo veprim ligjor kundër nesh në lidhje me Kontributet tuaja.

Ne kemi të drejtë, në diskrecionin tonë të vetëm dhe absolut, (1) të redaktojmë, redaktojmë, ose ndryshe të ndryshojmë ndonjë Kontribut; (2) të ri-kategorizojë çdo Kontribut për t’i vendosur ato në vende më të përshtatshme në Shërbimet; (3) për të para-ekranizuar ose fshirë çdo Kontribut në çdo kohë dhe për çdo arsye, pa njoftim. Ne nuk kemi asnjë detyrim për të monitoruar kontributet tuaja.

 

 1. UDHËZIME PËR SHQYRTIME

Ne mund t’ju ofrojmë zona në Shërbimet për të lënë vlerësimet ose vlerësimet. Kur postoni një rishikim, duhet të respektoni kriteret e mëposhtme: (1) duhet të keni përvojë të dorës së parë me personin/entitetin që po shqyrtohet; (2) shqyrtimet tuaja nuk duhet të përmbajnë gjuhë ofenduese profane, ose abuzuese, raciste, ofenduese ose urrejtëse; (3) shqyrtimet tuaja nuk duhet të përmbajnë referenca diskriminuese të bazuara në fenë, racën, gjininë, origjinën kombëtare, moshën, gjendjen martesore, orientimin seksual ose invaliditetin; (4) shqyrtimet tuaja nuk duhet të përmbajnë referenca për veprimtarinë e paligjshme; (5) nuk duhet të jeni të lidhur me konkurrentët nëse postoni komente negative; (6) nuk duhet të nxirrni asnjë konkluzion lidhur me ligjshmërinë e sjelljes; (7) ju mund të mos postoni ndonjë deklaratë të rreme ose mashtruese; (8) mund të mos organizoni një fushatë që i inkurajon të tjerët të postojnë komente, qofshin pozitive apo negative.

Ne mund të pranojmë, refuzojmë ose heqim shqyrtimet në diskrecionin tonë të vetëm. Ne nuk kemi absolutisht asnjë detyrim për të ekranizuar shqyrtimet apo për të fshirë shqyrtimet, edhe nëse dikush i konsideron shqyrtimet të kundërshtueshme ose të pasakta. Shqyrtimet nuk janë të miratuara nga ne, dhe nuk përfaqësojnë domosdoshmërisht opinionet tona apo pikëpamjet e ndonjë prej filialeve apo partnerëve tanë. Ne nuk marrim përsipër përgjegjësinë për ndonjë shqyrtim apo për ndonjë pretendim, detyrime apo humbje që vijnë nga ndonjë shqyrtim. Duke postuar një rishikim, ju na jepni në këtë mënyrë një të drejtë dhe licencë të përhershme, joekskluzive, në mbarë botën, pa pagesë mbretërore, plotësisht të paguar, të caktuar dhe të nënlicensueshme për të riprodhuar, modifikuar, përkthyer, transmetuar me çdo mjet, shfaqje, kryer, dhe/ose shpërndarjen e të gjitha përmbajtjeve që kanë të bëjnë me shqyrtimin.

 

 1. REKLAMUESIT

Ne i lejojmë reklamuesit të shfaqin reklamat e tyre dhe informacione të tjera në fusha të caktuara të Shërbimeve, të tilla si reklamat sidebar ose reklamat me banderola. Ne thjesht sigurojmë hapësirën për të vendosur reklama të tilla dhe nuk kemi marrëdhënie të tjera me reklamuesit.

 

 1. MENAXHIMI I SHËRBIMEVE

Ne rezervojmë të drejtën, por jo detyrimin, që: (1) të monitorojmë Shërbimet për shkelje të këtyre Kushteve Ligjore; (2) të ndërmarrë veprimet e duhura ligjore kundër kujtdo që, në diskrecionin tonë të vetëm, shkel ligjin ose këto Kushte Ligjore, duke përfshirë pa kufizim, raportimin e këtij përdoruesi tek autoritetet e zbatimit të ligjit; (3) në diskrecionin tonë të vetëm dhe pa kufizim, refuzojmë, kufizojmë aksesin, kufizojmë disponueshmërinë e, ose çaktivizojmë (në masën teknologjikisht të realizueshme) ndonjë nga Kontributet tuaja ose ndonjë pjesë të tij; (4) në diskrecionin tonë të vetëm dhe pa kufizim, njoftim ose përgjegjësi, për të hequr nga Shërbimet ose për të çaktivizuar ndryshe të gjitha dosjet dhe përmbajtjet që janë të tepruara në madhësi ose që janë në ndonjë mënyrë të rënda për sistemet tona; (5) përndryshe menaxhojnë Shërbimet në një mënyrë të projektuar për të mbrojtur të drejtat dhe pronën tonë dhe për të lehtësuar funksionimin e duhur të Shërbimeve.

 

 1. POLITIKA E PRIVATËSISË

Ne kujdesemi për privatësinë dhe sigurinë e të dhënave. Ju lutemi të rishikoni Politikën tonë të Privatësisë: __________. Duke përdorur Shërbimet, ju pranoni të lidheni me Politikën tonë të Privatësisë, e cila përfshihet në këto Kushte Ligjore. Ju lutemi të këshilloheni që Shërbimet të jenë të hostuara në Kosovë. Nëse ju hyni në Shërbimet nga ndonjë rajon tjetër i botës me ligje ose kërkesa të tjera që rregullojnë mbledhjen, përdorimin ose zbulimin e të dhënave personale që ndryshojnë nga ligjet e zbatueshme në Kosovë, atëherë nëpërmjet përdorimit të vazhdueshëm të Shërbimeve, ju po i transferoni të dhënat tuaja në Kosovë, dhe ju pranoni shprehimisht që të dhënat tuaja të transferohen dhe të përpunohen në Kosovë.

 

 1. SHKELJET E TË DREJTAVE TË AUTORIT

Ne respektojmë të drejtat e pronësisë intelektuale të të tjerëve. Nëse besoni se çdo material i disponueshëm në ose nëpërmjet Shërbimeve shkel çdo të drejtë të autorit që zotëroni ose kontrolloni, ju lutemi menjëherë na njoftoni duke përdorur informacionin e kontaktit të dhënë më poshtë (një “Njoftim”). Një kopje e Njoftimit tuaj do t’i dërgohet personit që ka postuar ose ruajtur materialin e adresuar në Njoftim. Ju lutemi të këshilloheni që në bazë të ligjit të zbatueshëm mund të jeni përgjegjës për dëmet nëse bëni keqparaqitje materiale në një Njoftim. Kështu, nëse nuk jeni të sigurt se materiali i vendosur në ose i lidhur me të nga Shërbimet shkel të drejtën tuaj të autorit, ju duhet të konsideroni së pari të kontaktoni një avokat.

 

 1. AFATI DHE NDËRPRERJA

Këto Kushte Ligjore do të mbeten në fuqi dhe në fuqi të plotë gjatë përdorimit të Shërbimeve. PA KUFIZUAR ASNJË DISPOZITË TJETËR TË KËTYRE KUSHTEVE LIGJORE, NE REZERVOJMË TË DREJTËN, NË DISKRECIONIN TONË TË VETËM DHE PA NJOFTIM APO PËRGJEGJËSI, TË MOHOJMË AKSESIN DHE PËRDORIMIN E SHËRBIMEVE (DUKE PËRFSHIRË BLLOKIMIN E ADRESAVE IP TË CAKTUARA), NDAJ ÇDO PERSONI PËR NDONJË ARSYE OSE PA ASNJË ARSYE, DUKE PËRFSHIRË PA KUFIZIM SHKELJEN E NDONJË PËRFAQËSIMI, GARANCIE, APO BESËLIDHJEJE TË PËRMBAJTUR NË KËTO KUSHTE LIGJORE OSE TË NDONJË LIGJI APO RREGULLOREJE TË ZBATUESHME. NE MUND TË NDËRPRESIM PËRDORIMIN OSE PJESËMARRJEN TUAJ NË SHËRBIME OSE TË FSHIJMË LLOGARINË TUAJ DHE ÇDO PËRMBAJTJE OSE INFORMACION QË KENI POSTUAR NË ÇDO KOHË, PA PARALAJMËRIM, NË DISKRECIONIN TONË TË VETËM.

Nëse përfundojmë ose pezullojmë llogarinë tuaj për ndonjë arsye, ju ndalohet të regjistroni dhe të krijoni një llogari të re nën emrin tuaj, një emër të rremë ose të huazuar, ose emrin e ndonjë pale të tretë, edhe nëse mund të veproni në emër të palës së tretë. Përveç ndërprerjes ose pezullimit të llogarisë suaj, ne rezervojmë të drejtën për të ndërmarrë veprimet e duhura ligjore, duke përfshirë pa kufizim ndjekjen e ndreqjes civile, penale dhe injonctive.

 

 1. MODIFIKIMET DHE NDËRPRERJET

Ne rezervojmë të drejtën për të ndryshuar, modifikuar, ose hequr përmbajtjen e Shërbimeve në çdo kohë ose për ndonjë arsye në diskrecionin tonë të vetëm pa njoftim. Megjithatë, ne nuk kemi asnjë detyrim për të përditësuar ndonjë informacion mbi Shërbimet tona. Ne gjithashtu rezervojmë të drejtën për të modifikuar ose ndërprerë të gjithë ose një pjesë të Shërbimeve pa njoftim në asnjë moment. Ne nuk do të jemi përgjegjës ndaj jush ose ndonjë pale të tretë për ndonjë modifikim, ndryshim çmimi, pezullim, ose ndërprerje të Shërbimeve.

Ne nuk mund të garantojmë që Shërbimet do të jenë në dispozicion në çdo kohë. Ne mund të përjetojmë hardware, software, ose probleme të tjera ose kemi nevojë për të kryer mirëmbajtjen në lidhje me Shërbimet, duke rezultuar në ndërprerje, vonesa, ose gabime. Ne rezervojmë të drejtën për të ndryshuar, rishikuar, përditësuar, pezulluar, ndërprerë, ose modifikuar ndryshe Shërbimet në çdo kohë ose për ndonjë arsye pa njoftim për ju. Ju pranoni që ne nuk kemi asnjë përgjegjësi për ndonjë humbje, dëmtim ose shqetësim të shkaktuar nga paaftësia juaj për të hyrë ose përdorur Shërbimet gjatë ndonjë ndërprerjeje ose ndërprerjeje të Shërbimeve. Asgjë në këto Kushte Ligjore nuk do të përligjet për të na detyruar të mbajmë dhe mbështesim Shërbimet ose të furnizojmë ndonjë korrigjim, azhornim ose lëshim në lidhje me to.

 

 1. LIGJI QEVERISËS

Këto Kushte Ligjore do të qeverisen dhe përcaktohen sipas ligjeve të Kosovës. PharmaTree dhe ju pranoni në mënyrë të parevokueshme që gjykatat e Kosovës të kenë kompetencë ekskluzive për të zgjidhur çdo mosmarrëveshje që mund të lindë në lidhje me këto Kushte Ligjore.

 

 1. ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE

Negociata jozyrtare

Për të përshpejtuar zgjidhjen dhe për të kontrolluar koston e çdo mosmarrëveshjeje, kundërshtie ose pretendimi lidhur me këto Kushte Ligjore (secili një “Mosmarrëveshje” dhe kolektivisht, “Mosmarrëveshjet”) të sjella ose nga ju ose ne (individualisht, një “Palë” dhe kolektivisht, “Palët”), Palët bien dakord që së pari të përpiqen të negociojnë çdo mosmarrëveshje (përveç atyre mosmarrëveshjeve të parashikuara në mënyrë të shprehur më poshtë) jozyrtarisht për të paktën tridhjetë (30) ditë para fillimit të arbitrazhit. Negociata të tilla jozyrtare fillojnë me njoftim me shkrim nga njëra Palë në tjetrën Palë.

Arbitrazhi detyrues

Çdo mosmarrëveshje që lind nga ose në lidhje me këto Kushte Ligjore, duke përfshirë çdo pyetje në lidhje me ekzistencën, vlefshmërinë ose ndërprerjen e saj, do të referohet dhe përfundimisht zgjidhet nga Gjykata Ndërkombëtare e Arbitrazhit Tregtar sipas Dhomës Evropiane të Arbitrazhit (Belgjikë, Bruksel, Avenue Louise, 146) sipas Rregullave të këtij ICAC, e cila, si rezultat i referimit të saj,  Konsiderohet si pjesë e kësaj klauzole. Numri i arbitrave do të jetë një (1). Vendi, ose vendi ligjor, ose arbitrazhi do të jetë Prishtin, Kosovë. Gjuha e procedimit do të jetë Shqipe. Ligji qeverisës i këtyre Kushteve Ligjore do të jetë ligj themelor i Kosovës.

Kufizimet

Palët bien dakord se çdo arbitrazh do të kufizohet në mosmarrëveshjen midis palëve individualisht. Në masën e plotë të lejuar nga ligji, a) asnjë arbitrazh nuk duhet të bashkohet me asnjë procedim tjetër; b) nuk ka të drejtë ose autoritet që ndonjë mosmarrëveshje të arbitrohet në bazë të veprimit klasor ose të përdorë procedurat e veprimit klasor; c) nuk ka asnjë të drejtë apo autoritet që ndonjë mosmarrëveshje të sillet në një kapacitet përfaqësues të supozuar në emër të publikut të gjerë ose të ndonjë personi tjetër.

Përjashtime nga negociatat joformale dhe arbitrazhi

Palët bien dakord se mosmarrëveshjet e mëposhtme nuk janë subjekt i dispozitave të mësipërme në lidhje me arbitrazhin detyrues të negociatave informale: a) çdo mosmarrëveshje që kërkon të zbatojë ose mbrojë, ose lidhur me vlefshmërinë e ndonjë prej të drejtave të pronësisë intelektuale të një Pale; b) çdo mosmarrëveshje që ka të bëjë me, ose që vjen nga pretendimet për vjedhje, pirateri, pushtim të privatësisë ose përdorim të paautorizuar; c) çdo pretendim për lehtësim injonctive. Nëse kjo dispozitë gjendet e paligjshme ose e pazbatueshme, atëherë asnjëra palë nuk do të zgjedhë të arbitrojë ndonjë mosmarrëveshje që bie brenda asaj pjese të kësaj dispozite që gjendet e paligjshme ose e pazbatueshme dhe një mosmarrëveshje e tillë vendoset nga një gjykatë e juridiksionit kompetent brenda gjykatave të renditura për juridiksionin e mësipërm dhe Palët bien dakord t’i nënshtrohen juridiksionit personal të kësaj gjykate.

 

 1. KORRIGJIMET

Mund të ketë informacion mbi Shërbimet që përmbajnë gabime tipografike, pasaktësi ose mosveprime, duke përfshirë përshkrimet, çmimet, disponueshmërinë dhe informacione të ndryshme të tjera. Ne rezervojmë të drejtën të korrigjojmë çdo gabim, pasaktësi ose mosveprim dhe të ndryshojmë ose përditësojmë informacionin mbi Shërbimet në çdo kohë, pa njoftim paraprak.

 

 1. PËRJASHTIMI

SHËRBIMET OFROHEN NË BAZË TË AS-IS DHE AS-AVAILABLE. JU PRANONI QË PËRDORIMI JUAJ I SHËRBIMEVE DO TË JETË NË RREZIKUN TUAJ TË VETËM. NË MASËN MË TË PLOTË TË LEJUAR NGA LIGJI, NE ANULOJMË TË GJITHA GARANCITË, TË SHPREHURA OSE TË NËNKUPTUARA, NË LIDHJE ME SHËRBIMET DHE PËRDORIMIN TUAJ TË TYRE, DUKE PËRFSHIRË, PA KUFIZIM, GARANCITË E NËNKUPTUARA TË TREGTUESHMËRISË, FORMËN FIZIKE PËR NJË QËLLIM TË CAKTUAR DHE MOS-SHKELJEN. NE NUK BËJMË GARANCI APO PËRFAQËSIME NË LIDHJE ME SAKTËSINË OSE PLOTËSINË E PËRMBAJTJES SË SHËRBIMEVE OSE PËRMBAJTJEN E NDONJË FAQE INTERNETI APO APLIKACIONE MOBILE TË LIDHURA ME SHËRBIMET DHE NE NUK DO TË MARRIM ASNJË PËRGJEGJËSI APO PËRGJEGJËSI PËR NDONJË (1) GABIME, GABIME, APO PASAKTËSI TË PËRMBAJTJES DHE MATERIALEVE, (2) DËMTIME PERSONALE OSE DËME PRONËSORE, TË ÇFARËDO NATYRE,  DUKE REZULTUAR NGA QASJA DHE PËRDORIMI JUAJ I SHËRBIMEVE, (3) ÇDO QASJE APO PËRDORIM I PAAUTORIZUAR I SERVERËVE TANË TË SIGURTË DHE/OSE NDONJË DHE TË GJITHA INFORMACIONET PERSONALE DHE/OSE INFORMACIONET FINANCIARE TË RUAJTURA NË TË, (4) ÇDO NDËRPRERJE OSE NDËRPRERJE E TRANSMETIMIT NË OSE NGA SHËRBIMET, (5) ÇDO BUGS, VIRUS, TROJAN HORSES, OSE TË NGJASHME QË MUND TË TRANSMETOHEN NË OSE NËPËRMJET SHËRBIMEVE NGA NDONJË PALË E TRETË,  DHE/OSE (6) ÇDO GABIM APO MOSVEPRIM NË ÇDO PËRMBAJTJE DHE MATERIAL OSE PËR ÇDO HUMBJE APO DËMTIM TË ÇDO LLOJI TË SHKAKTUAR SI PASOJË E PËRDORIMIT TË ÇDO PËRMBAJTJEJE TË POSTUAR, TRANSMETUAR, OSE TË VËNË NË DISPOZICION NDRYSHE NËPËRMJET SHËRBIMEVE. NE NUK GARANTOJMË, MIRATOJMË, GARANTOJMË, OSE MARRIM PËRGJEGJËSINË PËR NDONJË PRODUKT APO SHËRBIM TË REKLAMUAR OSE OFRUAR NGA NJË PALË E TRETË NËPËRMJET SHËRBIMEVE, NDONJË FAQE INTERNETI HYPERLINKED, APO NDONJË FAQE INTERNETI APO APLIKACIONI CELULAR TË PARAQITUR NË NDONJË BANDEROLË APO REKLAMË TJETËR, DHE NE NUK DO TË JEMI PALË PËR OSE NË ASNJË MËNYRË NUK DO TË JEMI PËRGJEGJËS PËR MONITORIMIN E NDONJË TRANSAKSIONI MIDIS JUSH DHE NDONJË OFRUESI TË TRETË TË PRODUKTEVE APO SHËRBIMEVE. ASHTU SI ME BLERJEN E NJË PRODUKTI APO SHËRBIMI NËPËRMJET NDONJË MEDIUMI OSE NË ÇDO MJEDIS, JU DUHET TË PËRDORNI GJYKIMIN TUAJ MË TË MIRË DHE TË TREGONI KUJDES KUR ËSHTË E PËRSHTATSHME.

 

 1. KUFIZIMET E PËRGJEGJËSISË

NË ASNJË RAST NE OSE DREJTORËT, PUNONJËSIT APO AGJENTËT TANË NUK DO TË JEMI PËRGJEGJËS NDAJ JUSH OSE NDONJË PALE TË TRETË PËR NDONJË DËM TË DREJTPËRDREJTË, INDIREKT, RRJEDHIMISHT, SHEMBULLOR, INCIDENTAL, SPECIAL, OSE NDËSHKUES, DUKE PËRFSHIRË FITIMIN E HUMBUR, TË ARDHURAT E HUMBURA, HUMBJEN E TË DHËNAVE, APO DËME TË TJERA QË DALIN NGA PËRDORIMI JUAJ I SHËRBIMEVE, EDHE NËSE NA ËSHTË KËSHILLUAR MUNDËSIA E DËMEVE TË TILLA.

 

 1. DËMSHPËRBLIMI

Ju pranoni të mbroni, të indemnizoni dhe të na mbani të padëmshëm, duke përfshirë filialet, filialet dhe të gjithë oficerët, agjentët, partnerët dhe punonjësit tanë përkatës, nga dhe kundër çdo humbjeje, dëmi, përgjegjësie, pretendimi ose kërkese, duke përfshirë tarifat dhe shpenzimet e avokatëve të arsyeshëm, të bëra nga çdo palë e tretë për shkak ose që dalin nga: (1) Kontributet tuaja; (2) përdorimi i Shërbimeve; (3) shkelja e këtyre Kushteve Ligjore; (4) çdo shkelje të përfaqësimit dhe garancive tuaja të përcaktuara në këto Kushte Ligjore; (5) shkeljen tuaj të të drejtave të një pale të tretë, duke përfshirë por pa u kufizuar në të drejtat e pronësisë intelektuale; ose (6) çdo veprim tepër të dëmshëm ndaj çdo përdoruesi tjetër të Shërbimeve me të cilin keni lidhur nëpërmjet Shërbimeve. Pavarësisht nga e mësipërme, ne rezervojmë të drejtën, me shpenzimet tuaja, të marrim mbrojtjen dhe kontrollin ekskluziv të çdo çështjeje për të cilën ju kërkohet të na indemnizoni, dhe ju pranoni të bashkëpunoni, me shpenzimet tuaja, me mbrojtjen tonë të këtyre pretendimeve. Ne do të përdorim përpjekje të arsyeshme për t’ju njoftuar për çdo pretendim, veprim apo procedim të tillë, i cili është subjekt i këtij dëmshpërblimi kur të bëheni të vetëdijshëm për të.

 

 1. TË DHËNAT E PËRDORUESIT

Ne do të mbajmë të dhëna të caktuara që ju transmetoni tek Shërbimet me qëllim të menaxhimit të performancës së Shërbimeve, si dhe të dhëna që kanë të bëjnë me përdorimin tuaj të Shërbimeve. Edhe pse ne kryejmë backup rutinë të rregullt të të dhënave, ju jeni përgjegjës vetëm për të gjitha të dhënat që transmetoni ose që lidhen me çdo aktivitet që keni ndërmarrë duke përdorur Shërbimet. Ju pranoni se ne nuk do të kemi asnjë përgjegjësi ndaj jush për ndonjë humbje apo korrupsion të ndonjë të dhënë të tillë dhe ju hiqni dorë nga çdo e drejtë veprimi kundër nesh që vjen nga ndonjë humbje apo korrupsion i tillë i këtyre të dhënave.

 

 1. KOMUNIKIMET ELEKTRONIKE, TRANSAKSIONET DHE NËNSHKRIMET

Vizita në Shërbime, dërgimi i email-eve dhe plotësimi i formularëve online përbëjnë komunikime elektronike. Ju pranoni të merrni komunikime elektronike dhe jeni dakord që të gjitha marrëveshjet, njoftimet, zbulimet dhe komunikimet e tjera që ne ju japim në mënyrë elektronike, nëpërmjet emailit dhe në Shërbimet, të plotësojnë çdo kërkesë ligjore që një komunikim i tillë të jetë me shkrim. JU PRANONI NË KËTË MËNYRË PËRDORIMIN E NËNSHKRIMEVE ELEKTRONIKE, KONTRATAVE, URDHRAVE DHE REGJISTRAVE TË TJERË, DHE PËR DORËZIMIN ELEKTRONIK TË NJOFTIMEVE, POLITIKAVE DHE REGJISTRIMEVE TË TRANSAKSIONEVE TË FILLUARA OSE TË PËRFUNDUARA NGA NE OSE NËPËRMJET SHËRBIMEVE. Ju hiqni dorë nga çdo e drejtë apo kërkesë sipas çdo statuti, rregulloreje, rregullash, urdhëresash ose ligjesh të tjera në çdo juridiksion që kërkojnë një nënshkrim origjinal ose dorëzimin ose mbajtjen e regjistrave jo-elektronikë, ose për pagesat apo dhënien e kredive me çdo mjet tjetër përveç mjeteve elektronike.

 

 1. TË NDRYSHME

Këto Kushte Ligjore dhe çdo politikë apo rregull operativ i postuar nga ne në Shërbimet ose në lidhje me Shërbimet përbëjnë të gjithë marrëveshjen dhe mirëkuptimin midis jush dhe nesh. Moszbatimi apo zbatimi i ndonjë të drejte apo dispozite të këtyre Kushteve Ligjore nuk do të funksionojë si një heqje e kësaj të drejte apo dispozite. Këto Kushte Ligjore funksionojnë në masën më të plotë të lejueshme me ligj. Ne mund të caktojmë ndonjë ose të gjitha të drejtat dhe detyrimet tona ndaj të tjerëve në çdo kohë. Ne nuk do të jemi përgjegjës ose përgjegjës për ndonjë humbje, dëm, vonesë ose mosveprim të shkaktuar nga ndonjë shkak përtej kontrollit tonë të arsyeshëm. Nëse ndonjë dispozitë ose pjesë e një dispozite të këtyre Kushteve Ligjore përcaktohet të jetë e paligjshme, e pavlefshme ose e pazbatueshme, kjo dispozitë ose një pjesë e dispozitës konsiderohet e shkëputur nga këto Kushte Ligjore dhe nuk ndikon në vlefshmërinë dhe zbatueshmërinë e ndonjë dispozite të mbetur. Nuk ka asnjë ndërmarrje të përbashkët, partneritet, punësim apo marrëdhënie agjencie krijuar midis jush dhe nesh si rezultat i këtyre Kushteve Ligjore ose përdorimit të Shërbimeve. Ju pranoni se këto Kushte Ligjore nuk do të trajtohen kundër nesh në sajë të hartimit të tyre. Ju hiqni dorë nga çdo dhe të gjitha mbrojtjet që mund të keni bazuar në      formën elektronike të këtyre Kushteve Ligjore dhe mungesën e nënshkrimit nga palët këtu për të ekzekutuar këto Kushte Ligjore.

 

 1. Na kontaktoni

Për të zgjidhur një ankesë në lidhje me Shërbimet ose për të marrë informacione të mëtejshme në lidhje me përdorimin e Shërbimeve, ju lutemi na kontaktoni në:

PharmaTree

Rr.Ali Vitia, Blloku C1 Kalabri, Prishtinë

Prishtinë, Kosovë 10000

Kosova

Telefoni: +383 48 880 188

onlinestore@pharma-tree.com